Onderstaand huishoudelijk reglement is hier te downloaden als pdf bestand.

 

Binnen onze vereniging zijn er regels die wij hanteren om alles goed na te kunnen leven. Hiertoe hebben wij statuten die vast liggen bij de KNHS en bij de notaris, tevens zijn ze bij de KvK gedeponeerd. Hierin zijn veel zaken geregeld waar wij ons aan moeten houden. Statuten kunnen niet gewijzigd worden.
Ruitersport Vereniging Heusden heeft daarnaast ook zelf haar aanvullende reglement dat bestaat uit algemene bepalingen, huisregels en rijbaan regels. Dit reglement wordt indien nodig bijgesteld.

Algemene bepalingen

De vereniging draagt de naam Ruitersport Vereniging Heusden.

Lidmaatschap

 • De vereniging kent:
  i) Leden van de afdeling paarden: De leden dienen de leeftijd van 12 jaar en ouder te hebben. Binnen deze leden wordt er onderscheid gemaakt tussen lessende en niet lessende leden. Onder deze afdeling kunnen ook volwassenen deelnemen met een (grote) pony.
  ii) Leden van de afdeling pony’s: De leden zijn lid tot en met het jaar waarin men 18 jaar is geworden en een combinatie vormt met een pony (d.w.z. een paard kleiner dan 1.58 m). De minimumleeftijd is zes jaar, tenzij bestuur en instructeurs anders beslissen.
  iii) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rijdende leden (meerijden in de clublessen) / bakleden en niet-rijdende leden (leden die geen gebruik maken van de clublessen). Bakleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het terrein, maar niet tijdens de clublessen.
  iv) Ondersteunende leden
  v) Ereleden zijn leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur, of van tenminste 10 stemgerechtigde leden als zodanig benoemd. Zij zijn geen contributie meer verschuldigd na hun benoeming.
 • Leden melden zich aan voor het lidmaatschap van de vereniging door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger te worden gedaan.
 • Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat het mogelijk is dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde vereniging geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 • Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit iemand niet toe te laten, kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 • De statuten en reglementen van de vereniging staan op de website www.ruitersportheusden.nl
 • De contributie wordt jaarlijks tijdens de voorjaarsvergadering vastgesteld per afdeling, d.w.z. voor ponyverenigingsleden, paardenverenigingsleden en voor de bakleden.
 • Als een lid van onze vereniging wil bedanken, dan moet hij/zij dit schriftelijk doorgeven 4 weken voor het nieuwe kalenderjaar. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
 • Indien een lid wenst te bedanken wordt hij/zij tot aan het einde van lopende kalenderjaar aan zijn/haar financiële verplichtingen gehouden.
 • Bij vertrek naar elders wordt het betrokken lid tot aan zijn/haar vertrek aan zijn/haar verplichtingen gehouden.
 • Indien een lid met meer dan twee paarden gebruik wil maken van het clubterrein en/of de oefenhal, dan kan dit alleen met toestemming van het bestuur.


Algemene verplichtingen van de leden

 • Leden en/of ouders van de jeugdleden dienen al het mogelijke te doen in het belang van de vereniging. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden bij activiteiten, onderhoud eigen terrein, schoonhouden clubgebouw, assisteren bij wedstrijden enz. Ouders en 18+ leden zullen gevraagd worden, zoveel mogelijk in een commissie toe te treden en/of te ondersteunen bij activiteiten van de vereniging.
 • Voor jeugdleden tot en met 18 jaar worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Hier tegenover staat dat ieder jeugdlid tot en met 18 jaar verplicht is om deel te nemen aan een jaarlijkse inspanning (bijvoorbeeld Paaseieren en/of loten verkoop), die de activiteitencommissie in opdracht van het bestuur of door het bestuur zelf wordt georganiseerd.

Bestuur

 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen, met een minimum van vier vergaderingen per jaar.
 • De voorzitter bepaalt de tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice- voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 • In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 • Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 • Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 • Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies vanuit de vereniging.

 

Stem- en kiesrecht

 • Alle leden van de vereniging hebben stem- en kiesrecht in zaken de vereniging aangaande. Voor leden jonger dan 18 jaar kan een stem worden uitgebracht door een ouder of verzorger. Per kind geldt dat de ouder 1 stem kan uitbrengen.
 • Wanneer van de vereniging een stemming wordt verlangd in zaken KNHS aangaande, dan zijn alleen de KNHS-leden of ouders en/of verzorgers daarvan stemgerechtigd.

 

Gedragscode

 • Indien een der leden zich niet voldoende onderwerpt aan de orders van de instructeur en/of bestuurders of zich aan wangedrag schuldig maakt of anderszins kan dat lid door de beslissing van het bestuur voor onbepaalde tijd worden geschorst of eventueel geroyeerd zonder recht op teruggaaf van de in kas zijnde gelden.
 • Wanbetaling kan een reden zijn voor schorsing en eventueel royement.
 • Indien u vragen en/of opmerkingen heeft voor het bestuur vragen wij u dit op de mail te zetten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Deze punten zullen wij dan in de eerst volgende bestuursvergadering bespreken en u een terugkoppeling hierop geven.

 

Lessen

 • De lesindeling wordt door het verantwoordelijke bestuurslid, of door het bestuur aangewezen persoon i.s.m. de instructeur vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd, stokmaat en rijvaardigheid.
 • Rijlessen worden uitsluitend door gediplomeerde instructeurs gegeven die door het bestuur zijn aangesteld.
 • Het verantwoordelijke bestuurslid, of de door het bestuur aangewezen persoon onderhoudt de contacten met de instructeurs en is het aanspreekpunt voor leden en ouders voor o.a. afmeldingen en wijzigingen in de groepsindeling. Blijvende structurele wijzigingen worden aan het bestuur voorgelegd.
 • Er zijn vaste avonden ingesteld voor de rijlessen in groepsverband.
 • De vereniging geeft de groepslessen binnen of buiten, al naar gelang de weersomstandigheden.
 • De rijlessen zijn in groepsverband. De gewenste maximale groepsgrootte is 7 personen bij de pony’s en bij de paarden 6.
 • Leden, die zich voor lessen hebben aangemeld, verplichten zich deze les regelmatig te volgen. Wanneer het lid verhinderd is om de les te volgen, moet men zich minstens 24 uur voor aanvang van de les afmelden bij de hiervoor door het bestuur aangewezen persoon.
 • Bij veel afmeldingen behoudt het bestuur en/of de aangewezen persoon het recht om lessen samen te voegen.
 • Groepslessen kunnen door het bestuur en/of aangewezen persoon worden geannuleerd bij bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden e.d.
 • Leden behoren tijdens de lessen de aanwijzingen van de instructeurs / instructrices op te volgen.
 • Lessen mogen alleen gevolgd worden met gezonde paarden c.q. pony's, welke volgens de regels van de KNHS gevaccineerd zijn.
 • De contributie van een lessend lid geeft recht op één les in groepsverband per week. Indien een bij de ruitersport vereniging lessend lid meerdere lessen wil volgen, kan men, indien daar ruimte voor is, in overleg met het bestuur en tegen een vergoeding per zomer- of winterseizoen een extra les volgen per week.
 • Mocht een lessend lid geen les kunnen volgen, dan mag een ander lid na overleg met het bestuur haar/zijn les op diens paard/pony overnemen.
 • Aanvullende lessen (springen, groepsdressuur etc.) kunnen gegeven worden. Over de kosten beslist het bestuur. De leden worden hierover vooraf geïnformeerd.
 • Voor viertal- en of springlessen dient men zich apart op te geven. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail bij het bestuur, of door het bestuur aangewezen persoon.

 

Wedstrijden

 • Elk lid moet zelf zorgen voor rijkleding volgens voorschrift van de KNHS.
 • Indien er gereden wordt in de afdelingsdressuur, dan zijn er dekjes vanuit de vereniging beschikbaar en word het tenue bepaald in onderling overleg.

 

Gebruik verenigingsterrein

 • Op het verenigingsterrein is het gebruik van de buiten- en de binnenbak toegestaan, mits geen verenigingsactiviteit plaats heeft of bezet is door verhuur aan derden.
 • Het vrij gebruik van de accommodatie is alleen toegestaan voor rijdende leden en bakleden van Ruitersport Vereniging Heusden.
 • Bij het rijden op het hele terrein dienen alle ruiters een goed passende en goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
 • De vereniging stimuleert de teamsport. Voor het oefenen voor deze teamsport (bijvoorbeeld 4tal) kan de hal gereserveerd worden. Deze meldingen m.b.t. reservering hal komen op de info Whatsapp te staan.
 • Springen in de oefenhal is alleen toegestaan als er geen andere ruiters aan het rijden zijn, of de ruiters die aan het rijden zijn, toestemming geven aan de springruiter. Bij het springen moeten altijd begeleiding aanwezig zijn d.m.v. instructeur of ouder. Materiaal wat gebruikt wordt moet altijd weer op de daarvoor aangewezen plaats opgeruimd worden.
 • Privé springles met meerdere ruiters kan gemeld worden bij het bestuur, die dan incidenteel de bak voor deze les reserveren. In de herfst- kerst- en voorjaarsvakanties kan de mogelijkheid geboden worden om een oefenparcours neer te zetten. De binnenbak zal dan de hele dag gereserveerd zijn voor de springruiters (ook hierbij geldt ruiters alleen onder begeleiding).
 • Jeugdleden dienen altijd onder begeleiding te zijn van een ouder en/of verzorger, zodra ze het clubterrein betreden.
 • De buitenbak, binnenbak en het parkeerterrein dienen na gebruik schoon en mest vrij opgeleverd te worden.
 • Na gebruik van de binnenbak dient het pad/poetsplaats geveegd te worden.
 • Longeren in de binnenbak is niet toegestaan. Longeren in de buitenbak is alleen toegestaan als er geen andere ruiters in de buitenbak aanwezig zijn. Uiteraard kun je ook longeren op het gras.
 • Het is verboden paarden en pony’s los te laten in de buitenbak en binnenbak.
 • Honden moeten op het gehele terrein aangelijnd blijven.
 • Roken in de hal is verboden.
 • Deuren en doorgangen dienen vrijgehouden te worden i.v.m de veiligheid.
 • De poorten en deuren dienen na doorgang weer gesloten/afgesloten te worden.
 • Bij verhuur van de accommodatie aan derden, zal het bestuur dit tijdig kenbaar maken via de website, E-mail of Whatsapp.
 • Een sleutel voor het terrein is voor rijdende- en bakleden verkrijgbaar bij het bestuur. Voor de sleutel word een borg gevraagd. De hoogte hiervan word bepaald door het bestuur.

 

Officiële mededelingen


Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen sommige mededelingen worden gepubliceerd op de website of via Whatsapp (info ruitersportheusden app). Deze app is bedoeld dat alleen het bestuur meldingen hier op doet of aangewezen personen vanuit een commissie. De info Whatsapp is een 1 richting communicatie middel die niet gebruikt dient te worden voor meldingen terug.

 

Onvoorziene zaken


Over alle zaken, welke niet in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.

 

Onderstaande huisregels zijn opgesteld om er voor te zorgen dat we met z'n allen op een prettige en veilige manier gebruik kunnen maken van onze accommodatie!

 

Voor iedereen:

 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
 • Niet rennen of schreeuwen rondom de rijbaan.
 • Deuren van de manege altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de manege aanwezig zijn.
 • Buiten rijbaan altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de buitenrijbaan aanwezig zijn.
 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
 • De gangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd.
 • In de hal geldt een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
 • Ongevallen met lichamelijk letsel dienen te worden gemeld bij één van de bestuursleden.

 

Voor ruiters:

 • Ruiters worden verzocht een mobiele telefoon bij zich te dragen.
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Tijdens het springen is er altijd een 2de persoon bij aanwezig. Deze moet de minimale leeftijd van 18 jaar hebben.
 • Tijdens de les mag er geen discussie gevoerd worden met de instructeurs.
 • Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • Er mag te paard niet gerookt en gesnoept worden.
 • Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Na het rijden de mest opruimen van uw paard.

 

Voor ieders eigen verantwoording geldt het volgende:

 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.

 

VOOR BEGINNENDE RUITERS EN NIEUWE LEDEN GELDT BOVENDIEN:


De rijvaardigheid van nieuwe ponyleden wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ponyruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

 

Rijbaanregels:

Net als in het verkeer gelden ook in de rijbaan/rijbanen van deze accommodatie regels. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Wanneer nodig geven zowel de instructeurs als het bestuur u graag toelichting.

 • Aanwijzingen van de instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Indien een ruiter alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden op de middenlijn.
 • De combinaties die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuur rijden voor het springen.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden. (bijv sprong vrij).
 • Te paard en in de rijhal mag niet worden gerookt.
 • Mest dient opgeruimd te worden en in de daarvoor aangewezen bak te deponeren. Dit geld voor het gehele terrein inclusief de parkeerplaats.
 • Lampen bij het verlaten van de hal uitdoen.
 • Hal sluiten en het terrein afsluiten.

 

Bij calamiteiten 112 bellen.
Meldingen van gebreken melden bij het bestuur via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Of via de app naar een van de bestuursleden.

Zoeken...